Publications and Preprints

(* equal contributions)

SensAI: Fast ConvNets Serving on Live Data via Class Parallelism

Guanhua Wang, Zhuang Liu, Siyuan Zhuang, Brandon Hsieh, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica

Workshop on MLOps Systems at MLSys 2020

PDF

Rethinking Image Mixture for Unsupervised Visual Representation Learning

Zhiqiang Shen, Zechun Liu, Zhuang Liu, Marios Savvides, Trevor Darrell

arXiv:2003.05438

PDF

Regularization Matters in Policy Optimization - An Empirical Study

Zhuang Liu*, Xuanlin Li*, Bingyi Kang, Trevor Darrell

arXiv:1910.09191

PDF  |  Code

Transferable Recognition-Aware Image Processing

Zhuang Liu, Tinghui Zhou, Zhiqiang Shen, Bingyi Kang, Trevor Darrell

arXiv:1910.09185

PDF

Test-Time Training for Out-of-Distribution Generalization

Yu Sun, Xiaolong Wang, Zhuang Liu, John Miller, Alexei A. Efros, Moritz Hardt

ICML 2020

PDF

MSeg: A Composite Dataset for Multi-domain Semantic Segmentation

John Lambert*, Zhuang Liu*, Ozan Sener, James Hays, Vladlen Koltun

CVPR 2020

PDF  |  Code

Few Sample Knowledge Distillation for Efficient Network Compression

Tianhong Li, Jianguo Li, Zhuang Liu, Changshui Zhang

CVPR 2020

PDF

Few-shot Object Detection via Feature Reweighting

Bingyi Kang*, Zhuang Liu*, Xin Wang, Fisher Yu, Jiashi Feng, Trevor Darrell

ICCV 2019

PDF  |  Code

Rethinking the Value of Network Pruning

Zhuang Liu*, Mingjie Sun*, Tinghui Zhou, Gao Huang, Trevor Darrell

ICLR 2019, and NeurIPS 2018 Workshop on Compact Deep Neural Networks (Best Paper Award)

PDF  |  Code

DSOD: Learning Deeply Supervised Object Detectors from Scratch

Zhiqiang Shen*, Zhuang Liu*, Jianguo Li, Yu-Gang Jiang, Yurong Chen, Xiangyang Xue

ICCV 2017

PDF  |  Code

Learning Efficient Convolutional Networks through Network Slimming

Zhuang Liu, Jianguo Li, Zhiqiang Shen, Gao Huang, Shoumeng Yan, Changshui Zhang

ICCV 2017

PDF  |  Code  |  Code2

Densely Connected Convolutional Networks

Gao Huang*, Zhuang Liu*, Laurens van der Maaten, Kilian Q. Weinberger

CVPR 2017 (Best Paper Award)

PDF  |  Code

Snapshot Ensembles: Train 1, Get M for Free

Gao Huang*, Yixuan Li*, Geoff Pleiss, Zhuang Liu, John E. Hopcroft, Kilian Q. Weinberger

ICLR 2017

PDF  |  Code

Deep Networks with Stochastic Depth

Gao Huang*, Yu Sun*, Zhuang Liu, Daniel Sedra, Kilian Q. Weinberger

ECCV 2016 (Spotlight)

PDF  |  Code


Reviewing

Reviewer for CVPR, ICCV, ECCV, ICML, ICLR, NeurIPS, AISTATS, UAI, AAAI, ACML, TMM, TIP, TPAMI, etc.