Publications and Preprints

      (* equal contributions)
photo

Rethinking the Value of Network Pruning

Zhuang Liu*, Mingjie Sun*, Tinghui Zhou, Gao Huang, Trevor Darrell

ICLR 2019, and NeurIPS 2018 Workshop on Compact Deep Neural Networks (Best Paper Award)

PDF  |  Code

photo

Few-shot Object Detection via Feature Reweighting

Bingyi Kang*, Zhuang Liu*, Xin Wang, Fisher Yu, Jiashi Feng, Trevor Darrell

arXiv 2018

PDF

photo

Knowledge Distillation from Few Samples

Tianhong Li, Jianguo Li, Zhuang Liu, Changshui Zhang

arXiv 2018

PDF

photo

DSOD: Learning Deeply Supervised Object Detectors from Scratch

Zhiqiang Shen*, Zhuang Liu*, Jianguo Li, Yu-Gang Jiang, Yurong Chen, Xiangyang Xue

ICCV 2017

PDF  |  Code

photo

Learning Efficient Convolutional Networks through Network Slimming

Zhuang Liu, Jianguo Li, Zhiqiang Shen, Gao Huang, Shoumeng Yan, Changshui Zhang

ICCV 2017

PDF  |  Code  |  Code2

photo

Densely Connected Convolutional Networks

Gao Huang*, Zhuang Liu*, Laurens van der Maaten, Kilian Q. Weinberger

CVPR 2017 (Best Paper Award)

PDF  |  Code

photo

Snapshot Ensembles: Train 1, Get M for Free

Gao Huang*, Yixuan Li, Geoff Pleiss, Zhuang Liu, John E. Hopcroft, Kilian Q. Weinberger

ICLR 2017

PDF  |  Code

photo

Deep Networks with Stochastic Depth

Gao Huang*, Yu Sun*, Zhuang Liu, Daniel Sedra, Kilian Q. Weinberger

ECCV 2016 (Spotlight)

PDF  |  Code


   Academic Activities

               Reviewer for CVPR, ICCV, ICML, NeurIPS, AISTATS, UAI, AAAI, ACML, TMM, TIP, TPAMI, etc.