Publications and Preprints

(* equal contributions)

Confidence Adaptive Anytime Pixel-Level Recognition

Zhuang Liu, Trevor Darrell, Evan Shelhamer

arXiv:2003.05438

PDF

SensAI: Fast ConvNets Serving on Live Data via Class Parallelism

Guanhua Wang, Zhuang Liu, Siyuan Zhuang, Brandon Hsieh, Joseph E. Gonzalez, Trevor Darrell, Ion Stoica

MLSys 2021

PDF  |  Code

Rethinking Image Mixture for Unsupervised Visual Representation Learning

Zhiqiang Shen, Zechun Liu, Zhuang Liu, Marios Savvides, Trevor Darrell

arXiv:2003.05438

PDF

Regularization Matters in Policy Optimization - An Empirical Study on Continuous Control

Zhuang Liu*, Xuanlin Li*, Bingyi Kang, Trevor Darrell

ICLR 2021 (Spotlight)

PDF  |  Code

Transferable Recognition-Aware Image Processing

Zhuang Liu, Tinghui Zhou, Zhiqiang Shen, Bingyi Kang, Trevor Darrell

arXiv:1910.09185

PDF  |  Code

Test-Time Training for Out-of-Distribution Generalization

Yu Sun, Xiaolong Wang, Zhuang Liu, John Miller, Alexei A. Efros, Moritz Hardt

ICML 2020

PDF  |  Code

MSeg: A Composite Dataset for Multi-domain Semantic Segmentation

John Lambert*, Zhuang Liu*, Ozan Sener, James Hays, Vladlen Koltun

CVPR 2020

PDF  |  Code

Few Sample Knowledge Distillation for Efficient Network Compression

Tianhong Li, Jianguo Li, Zhuang Liu, Changshui Zhang

CVPR 2020

PDF

Few-shot Object Detection via Feature Reweighting

Bingyi Kang*, Zhuang Liu*, Xin Wang, Fisher Yu, Jiashi Feng, Trevor Darrell

ICCV 2019

PDF  |  Code

Rethinking the Value of Network Pruning

Zhuang Liu*, Mingjie Sun*, Tinghui Zhou, Gao Huang, Trevor Darrell

ICLR 2019, and NeurIPS 2018 Workshop on Compact Deep Neural Networks (Best Paper Award)

PDF  |  Code

DSOD: Learning Deeply Supervised Object Detectors from Scratch

Zhiqiang Shen*, Zhuang Liu*, Jianguo Li, Yu-Gang Jiang, Yurong Chen, Xiangyang Xue

ICCV 2017

PDF  |  Code

Learning Efficient Convolutional Networks through Network Slimming

Zhuang Liu, Jianguo Li, Zhiqiang Shen, Gao Huang, Shoumeng Yan, Changshui Zhang

ICCV 2017

PDF  |  Code  |  Code2

Densely Connected Convolutional Networks

Gao Huang*, Zhuang Liu*, Laurens van der Maaten, Kilian Q. Weinberger

CVPR 2017 (Best Paper Award)

PDF  |  Code

Snapshot Ensembles: Train 1, Get M for Free

Gao Huang*, Yixuan Li*, Geoff Pleiss, Zhuang Liu, John E. Hopcroft, Kilian Q. Weinberger

ICLR 2017

PDF  |  Code

Deep Networks with Stochastic Depth

Gao Huang*, Yu Sun*, Zhuang Liu, Daniel Sedra, Kilian Q. Weinberger

ECCV 2016 (Spotlight)

PDF  |  Code


Reviewing

Reviewer for CVPR, ICCV, ECCV, ICML, ICLR, NeurIPS, AISTATS, UAI, AAAI, ACML, TMM, TIP, TPAMI, etc.